• س سیدی فروشنده رحم اجاره ای
  • مبلغ پیشنهادی 80
  • متولد 1383 از استان خراسان رضوی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات رحم اجاره میشم متاهل دارای فرزندپسررحم سالمه پزشک تائیدکرده الانم درمرحله ازشیرگرفتن فرزندهستم تایکماه دیگه تمام میشه قیمت میلیون نقدونفقه بچه ماهی یک میلیون پانصد میگیریم تمام مراحل خرج به عهدطرف میباشدباقراردادمحضری سندبایدباشدلطفامزاحم الکی نیادلطفاوگرنه باهمسرم طرفه
    اطلاعات دیگر
    متاهل || سیکل راهنمایی