• . .. فروشنده رحم اجاره ای
  • مبلغ پیشنهادی صد و شصت
  • متولد 1374 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات متآهل دارای دو فرزند هردو خداروشکر زایمان طبیعی متاهد و محجبه به علت نیاز مالی قد صد و شصت و پنج و وزن نود سالم گروه خونی o+ با رضایت همسر شماره تلفن صفر نه صفر سه دو چهار نه پنج صفر سه چهار یاحق
    اطلاعات دیگر
    متاهل || بدون مدرک خانه دار